aroma.organica.livno[at]gmail.com

Organska poljoprivreda

Organska poljoprivreda

Organska proizvodnja je cjelovit sistem upravljanja proizvodnjom hrane, koji kombinira najbolju ekološku praksu, visok stupanj biološke raznolikosti (biodiverziteta), očuvanje prirodnih resursa, primjenu visokih standarda dobrobiti životinja i način proizvodnje u skladu sa očekivanjima potrošača, pri čemu se koriste prirodne supstance i postupci. Organska proizvodnja tako ima dvojnu društvenu ulogu. S jedne strane, osigurava javna dobra koja doprinose zaštiti životne sredine i dobrobiti životinja, a s druge, doprinosi razvoju seoskih područja.

Organska hrana može odgovoriti na sve glasnije zahtjeve potrošača za zdravom i sigurnom hranom, čija proizvodnja neće dovesti do narušavanja kvaliteta vode i zemljišta, biodiverziteta i dobrobiti životinja. Stoga se svrstava u kategoriju hrane višeg kvaliteta.

Glavni elementi organskih sistema proizvodnje su:

• dobro upravljanje zemljištem koje vodi dobroj plodnosti, održavanju visokog sadržaja organske materije, visokoj mikrobiološkoj aktivnosti i dobroj zemljišnoj strukturi,

 • dobro osmišljen plodored koji je važan za izbalansiranu ishranu usjeva, kontrolu korova i minimiziranje problema sa bolestima i štetočinama,

• preventivni, a ne kemijski, pristup kontroli korova, bolesti i štetočina,

• profitabilan doprinos organskih pokrovnih usjeva i stočarstva. 

Usitnjena poljoprivredna domaćinstva mogu prilično lako preći sa tradicionalne na orga­nsku proizvodnju i na taj način značajno unaprijediti ekonomski i socijalni status svog gospodarstva te doprinijeti očuvanju prirodnih resursa (životne sredine) kojima ovo područje obiluje. Dok mali proizvođači trebaju tražiti svoje mjesto na lokalnom tržištu organskih proizvoda (kućna dostava, zelene pijace i seoski turizam), proizvođači sa velikih poljoprivrednih gospodarstva mogu planirati proizvodnju za inozemno tržište, gdje je još uvijek veća potražnja organskih proizvoda nego što je ponuda.

Proizvođači se za organsku proizvodnju često odlučuju uglavnom zbog viših cijena proizvoda (30-50%) i subvencija države. Međutim, sa rastom proizvodnje i razvojem tržišta, očekuje se pad cijena organskih proizvoda.

Stoga proizvođači trebaju tražiti motiv za proizvodnju organske hrane u nižim troškovima ulaznih inputa i zaštiti prirodnih resursa, odnosno u većoj neovisnosti i profitabilnosti organske u odnosu na konvencionalnu proizvodnju.

Osim proizvodnje na certificiranom zemljištu, organski proizvodi se dobivaju i sakupljačkom djelatnošću, sa kontroliranih površina koje takođe podliježu certifikaciji i kontroli. Najčešći proizvodi sakupljačke djelatnosti su ljekovito i začinsko bilje, šumski plodovi, gljive, puževi, kora ljekovitog drveća i slično.


SAZNAJTE VIŠE

Razvoj organske poljoprivrede

Prva organska poljoprivredna gospodarstva su zasnovana još tridesetih godina XX. stoljeća, ali pravi zamah u razvoju organske proizvodnje u Europi, SAD, Japanu i drugim zemljama je uslijedio tek 40-50 godina kasnije.

history organic

(Izvor: https://ppf.unsa.ba/uploads/ebiblioteka/Organska%20proizvodnja%20-%20web.pdf

Organska poljoprivreda u svijetu
Organska poljoprivreda u BiH
Kontrola i certifikacija organske poljoprivrede

© 2021 Sva prava pridržana. Developing e.ps / Host by eLivno